سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه برادران 
معاون پژوهشی مدرسه 
1391/06/01 
ادامه دارد 
معاون 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
معاون آموزشی 
1392/05/31 
ادامه دارد 
معاون آموزشی دانشگاه 
همکاری 
مدرسه شهيدین 
مدیر اجرائی 
1373/05/31 
1374/03/31 
مدیریت مکالمه زبان عربی 
همکاری 
مدرسه معصوميه 
مدیر علمي 
1384/05/31 
1387/03/31 
مدیر گروه علمي ادبيات عرب 
همکاری 
مدرسه شهيدین 
مدیر 
1376/03/31 
1380/10/25 
مدیریت داخلي و فرهنگي 
همکاری 
معاونت آموزش حوزه 
کارشناس 
1388/03/31 
ادامه دارد 
کارشناسی و برنامه ریزی برنامه های آموزشی حوزه در 1 پایه اول 
همکاری 
شورای عالی حوزه 
کارشناس 
1387/03/31 
ادامه دارد 
کارشناسی و برنامه ریزی برنامه های آموزشی حوزه در ادبيات عرب 
همکاری 
مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی)نور( 
طراح و مدیر 
1380/03/31 
1388/05/31 
طراحی و اجرای طرح پایگاه اندیشوران حوزه 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
عضو و مدرس 
1387/05/31 
ادامه دارد 
عضو شورای استعداد یابی حوزه 
همکاری 
معاونت پژوهش و آموزش حوزه 
عضو 
1388/03/31 
ادامه دارد 
عضو دفتر تدوین کتب درسی حوزه)شورای ادبيات عرب و لغت( 
همکاری 
معاونت آموزش حوزه 
طراح و مدیر 
1383/03/31 
1386/05/31 
طراحی و اجرای طرح دوره ویژه ادبيات عرب حوزه 
تدریس 
دانشکده اصول الدین قم 
مدرس 
1391/05/31 
1393/03/31 
مفردشناسی 
تدریس 
حوزه علميه همدان و مدارس تهران 
مدرس 
1388/03/31 
1393/08/13 
كارگاههاي لغت شناسي ادبيات كاربردي و مفردشناسي 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير 
مدرس سطح عالي حوزه 
1390/05/31 
1390/10/25 
تفسير مفردات قرآن 
تدریس 
مدرسه معصوميه معاونت پژوهش 
مدرس سطح 1، 2 
1389/05/31 
ادامه دارد 
كارگاه مفرد شناسي قرآن و نهج البلاغه 
تدریس 
مدرسه شهيدین معاونت پژوهش 
مدرس سطح 1 و 2 حوزه 
1389/05/31 
1390/03/31 
کارگاه مفرد شناسی و ضرورت آن در فقه 
تدریس 
معاونت پژوهشی حوزه اداره استعداد یابي 
مدرس سطح 2 و 8 حوزه 
1388/05/31 
1388/10/25 
کارگاه مفرد شناسی قرآن و نهج البلاغه 
تدریس 
مرکز تخصصی تربيت مدرس 
مدرس سطح عالي حوزه 
1389/05/31 
1393/03/31 
فقه اللغه 
تدریس 
مرکز تخصصی فقه و اصول عسکريين 
مدرس 
1389/05/31 
1390/08/13 
مفرد شناسی در متون 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس کارشناسی  
1385/05/31 
1388/03/31 
آشنائی با جوامع حدیثی شيعه و اهل سنت 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير رهپویان 
مدرس کارشناسی ارشد 
1386/04/31 
1386/06/31 
تاریخ حدیث شيعه 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير رهپویان 
مدرس کارشناسی ارشد 
1388/05/31 
1388/10/10 
مفرد شناسی قرآن و حدیث 
تدریس 
مدرسه عالی بنت الهدی صدر 
مدرس کارشناسی ارشد 
1387/06/20 
1387/12/10 
کارگاه مفرد شناسی قرآن و احادیث 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس کارشناسی ارشد 
1386/05/28 
1391/03/28 
بررسی غریب الحدیث و منابع آن 
تدریس 
جامعة الزهراء 
مدرس کارشناسی ارشد 
1388/05/13 
1393/08/28 
تفسير مفردات قرآن 
تدریس 
جامعة المصطفي 
مدرس کارشناسی ارشد 
1387/06/25 
1387/09/29 
رجال و درایه مقارن 
تدریس 
جامعة المصطفي 
مدرس کارشناسی ارشد 
1386/05/31 
1387/05/31 
فقه الحدیث مقارن 
تدریس 
دانشکده مجازی علوم حدیث 
مدرس کارشناسی 
1389/08/13 
1389/06/31 
مفردات قرآن 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث قم 
مدرس 
1388/06/31 
1389/06/31 
تفسير مفردات قرآن